Anunt oferta evenimente -proiect ROCCAS II

Data postare: 27.08.2021, ora 12.00
Fundatia “Renasterea pentru Educatie, Sanatate si Cultura”, cu sediul social in Bucuresti, România, str.Virgil
Plesoianu nr. 87, Sector 1, numar de înregistrare la Registrul asociatiilor si fundatiilor: 95/4.10.2001 avand CIF
14216676, reprezentata legal de imputernicit, Catalina Negara, Director, care implementeaza proiectul
Furnizarea serviciilor de sanatate din programele de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament
precoce al leziunilor precanceroase colorectale – ROCCAS II – Sud-Muntenia in calitate de Partener,
achizitioneaza servicii de organizare evenimente (lotul nr. 1 Servicii de organizare evenimente de mobilizare
locale si lotul nr. 2. Servicii de organizare evenimente judetene) in conformitate cu specificatiile tehnice din
documentele atasate.
Cod CPV: 79952000-2 Servicii pentru evenimente
Procedura aplicată: Serviciile se vor achizitiona in conformitate cu Procedura interna a achizitorului in acord
cu cerintele finantatorului privind achizitiile a caror obiect de activitate se inscrie Anexa nr. 2 Legea 98/2016.
Oferta financiară si tehnică se vor trimite prin posta/curier sau personal la sediul social al Fundatiei din
București, Sector 1, str.Virgil Plesoianu nr. 87 pana cel tarziu in data de 07.09.2021, ora 16.00. Clarificarile
pot fi depuse prin e-mail la adresa fundatiarenasterea@gmail.com. Data limita de solicitare carificari:
02.09.2021. Se va raspunde in termen de maxim 24 de ore de la solicitarea de clarificari. Raspunsurile la
clarificari vor fi postate si pe pagina de web a achizitorului la sectiunea Media>Comunicate de presa>.
Ofertantii vor fi instiintati in scris cu privire la rezultatul evaluarii ofertelor. Eventualele contestatii vor fi
adresate beneficiarului in termen de maxim 3 zile calendaristice de la primirea instiintarii. Beneficiarul va
solutiona contestatia in termen de 3 zile lucratoare. In cazul in care ofertantul nu este multumit de modul de
solutionare a contestatiei, se poate adresa instantelor judecatoresti competente.
Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în totalitate şi fără restricţii condiţiile generale şi particulare care
guvernează acest contract ca singura bază a acestei proceduri de atribuire. Ofertanţii sunt rugaţi să examineze
cu atenţie specificatiile tehnice şi să pregatească oferta conform formularelor si prevederilor contractuale
conţinute în cadrul specificatiilor tehnice si al anuntului. Specificatiile tehnice constituie ansamblul cerintelor
minime si obligatorii, pe baza carora se inainteaza, de catre fiecare ofertant, propunerea tehnica si financiara. În
acest sens orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică se
înscrie în limitele cerinţelor tehnice. Ofertarea cu caracteristici tehnice care nu răspund caracteristicilor tehnice
prevazute atrage descalificarea ofertantului.
Ofertele care nu contin in integralitate documentele obligatorii solicitate de catre Achizitor pana la data
limita de depunere a ofertelor sunt considerate neconforme. Ofertele care nu respecta cerintele tehnice
minime prezentate mai sus de catre Achizitor sunt considerate neconforme.
Documente de calificare:
1. Declaratia privind lipsa conflictului de interese, semnata in original. Se solicita prezentarea declaratiei pe
propria raspundere privind evitarea conflictului de interese pe parcursul derularii procedurii de achizitie prin
completarea formularului aferent.
2. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă instanţa competentă, din care
sa rezulte: adresa actuala, numele administatorului si al actionariilor, obiectul de activitate al societatii
(codul CAEN din certificatul constatator al ofertantului, emis de ONRC), in copie certificata cu originalul
de catre ofertant. In cazul ofertantilor care sunt organizatii non-profit se va depune la dosar un extras din
registrul asociatiilor si fundatiilor precum si statutul entitatii in copie certificata cu originalul.
3. Certificat privind plata obligațiilor la bugetul general consolidat (bugetul local si bugetul de stat) care
sa confirme faptul ca ofertantul si-a îndeplinit obligațiile restante de plata a impozitelor, taxelor si contribuțiilor
de asigurări sociale la sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru ,,pentru care exista
obligații de plata” la momentul depunerii acestora – original
4. Cazier fiscal pentru operatorul economic – original
5. Cazier judiciar pentru operatorul economic – original
6. Cazier judiciar pentru orice persoana care este membru al organismului de administrare, de conducere
sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control – original

Prezentarea propunerii tehnice:
– Propunerea tehnică va respecta în totalitate cerinţele din Anexa tehnica;
– Propunerea tehnică trebuie semnata de reprezentantul/reprezentanţii autorizaţi corespunzător să angajeze
ofertantul în contract. În cazul în care acesta este semnata de o altă persoană, aceasta va prezenta o
împuternicire in acest sens.
Prezentarea propunerii financiare:
– Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără TVA, TVA-ul fiind exprimat separat;
– Preţurile vor fi exprimate cu două zecimale;
– Oferta va conţine acceptul ofertantului cu privire la încheierea contractului în lei la valoarea din ofertă,
preţurile fiind ferme pe toată durata contractului;
– Propunerea financiară trebuie semnata şi stampilata de reprezentantul/reprezentanţii autorizaţi
corespunzător să angajeze ofertantul în contract şi va avea un caracter ferm şi obligatoriu din punct de
vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei. În cazul în care acesta este semnata de o
altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire in acest sens.
Se accepta oferta pe unul sau mai multe loturi.
Bugetul total alocat achiziției de față este de 63.000 lei, fara TVA, defalcat in felul urmator:
 Lotul nr. 1. Servicii de organizare evenimente de mobilizare locale – 43.000 lei fara TVA;
 Lotul nr. 2. Servicii de organizare evenimente judetene – 20.000 lei.
Ofertele care depasesc bugetul alocat total si pe fiecare lot in parte ofertat vor fi declarate inadmisibile.
Modalitățile de finanțare și de plată
Plata se va face prin virament bancar din contul beneficiarului în contul indicat de prestator, după prestarea
serviciilor, emiterea facturii, în condițiile recepționarii pe baza de proces-verbal de recepție, în termen de maxim
30 de zile de la data recepției si emiterii facturii. Plata serviciilor va fi finantata din bugetul proiectul Furnizarea
serviciilor de sanatate din programele de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al
leziunilor precanceroase colorectale – ROCCAS II – Sud-Muntenia.
Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut.
Durata contractului: 24 luni.
Ofertantul trebuie sa se asigure ca la locatia propusa pentru desfasurarea evenimentelor se respecta cerintele
legale privind protecția impotriva SARS-CoV-2 privind distantarea sociala si conditiile de igiena, cum ar fi
suprafata minima de mp pentru fiecare persoana, existenta unui spatiu de triaj pentru participantii la eveniment,
capacitatea maxima de ocupare a salilor pentru cursuri, consumabile la intrarea in sala etc. Eventualele costuri
legate de materialele consumabile necesare respectarii legislatiei in vigoare, cum ar fi masti de protectie si gel
dezinfectant, cad in sarcina exclusiva a ofertantului si nu vor fi platite separat.

Persoana de contact:
Dna. Georgiana Antonaru
Tel: 031 437 99 00
E-mail: fundatiarenasterea@gmail.com
Adresa postala: Str: Virgil Plesoianu, nr 87, sector 1, Bucuresti
Accesarea documentației de atribuire:
Documentele de achizitie sunt disponibile integral pe site-ul Fundatiei “Renasterea pentru Educatie, Sanatate si Cultura”, www. fundatiarenasterea.ro la secţiunea Media>Comunicate de presa>
Ca anexe se transmit Formularele pentru achizitia respectiva.

1. Solicitare oferta evenimente
2. Model formular oferta financiara evenimente
3. Formular propunere tehnica evenimente
4. Caiet sarcini
5. Formular declaratie evenimente
6. Raspuns clarificari ROCCAS II

 


Sponsori
Legal Advisers