Achizitie de servicii de promovare online – Facebook – Proiect ROCCAS 2

Data postare: 21.07.2021, ora 12.00
Fundatia Renasterea pentru Educatie, Sanatate si Cultura, cu sediul social in Bucuresti, România, str.Virgil Plesoianu nr. 87, Sector 1, numar de înregistrare la Registrul asociatiilor si fundatiilor: 95/4.10.2001 avand
CIF 14216676, reprezentata legal de imputernicit, Catalina Negara, Director, care implementeaza proiectul Furnizarea serviciilor de sanatate din programele de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament
precoce al leziunilor precanceroase colorectale – ROCCAS II – Sud-Muntenia in calitate de Partener, achizitioneaza servicii promovare online – Facebook in conformitate cu specificatiile tehnice din documentul
atasat.
Cod CPV: 79341000-6 Servicii de publicitate Serviciile se vor achizitiona in conformitate cu prevederile Legii 98/2016 prin achizitie directa.
Oferta financiară si tehnică, insotita de Planul media, se vor trimite prin e-mail la adresa fundatiarenasterea@gmail.com sau posta/curier personal la sediul social Asociatiei din București, Sector 1, str.Virgil Plesoianu nr. 87 pana cel tarziu in data de 28.07.2021, ora 16.00. Clarificarile pot fi depuse prin e-mail la adresa fundatiarenasterea@gmail.com. Data limita de solicitare carificari: 26.07.2021. Se va raspunde in termen de maxim 24 de ore de la solicitarea de clarificari. Raspunsurile la clarificari vor fi postate
si pe pagina de web a achizitorului la sectiunea Media. Ofertantii vor fi instiintati in scris cu privire la rezultatul evaluarii ofertelor. Eventualele contestatii vor fi adresate beneficiarului in termen de maxim 3 zile
calendaristice de la primirea instiintarii. Beneficiarul va solutiona contestatia in termen de 3 zile lucratoare. In cazul in care ofertantul nu este multumit de modul de solutionare a contestatiei, se poate adresa instantelorjudecatoresti competente.
Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în totalitate şi fără restricţii condiţiile generale şi particulare care guvernează acest contract ca singura bază a acestei proceduri de atribuire. Ofertanţii sunt rugaţi să examineze
cu atenţie specificatiile tehnice şi să pregatească oferta conform formularelor si prevederilor contractuale conţinute în cadrul specificatiilor tehnice si al anuntului. Specificatiile tehnice constituie ansamblul cerintelor
minime si obligatorii, pe baza carora se inainteaza, de catre fiecare ofertant, propunerea tehnica si financiara.
În acest sens orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică se înscrie în limitele cerinţelor tehnice. Ofertarea cu caracteristici tehnice care nu răspund caracteristicilor tehnice prevazute atrage descalificarea ofertantului.
Ofertele care nu contin in integralitate documentele obligatorii solicitate de catre Achizitor pana la data limita de depunere a ofertelor sunt considerate neconforme. Ofertele care nu respecta cerintele tehnice minime prezentate mai sus de catre Achizitor sunt considerate neconforme.
Prezentarea propunerii tehnice:
– Propunerea tehnică va respecta în totalitate cerinţele din Anexa tehnica;
– Propunerea tehnică trebuie semnata de reprezentantul/reprezentanţii autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract. În cazul în care acesta este semnata de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire in acest sens.
Prezentarea propunerii financiare:
– Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără TVA, TVA-ul fiind exprimat separat;
– Preţurile vor fi exprimate cu două zecimale;
– Oferta va conţine acceptul ofertantului cu privire la încheierea contractului în lei la valoarea din ofertă,
preţurile fiind ferme pe toată durata contractului;
– Propunerea financiară trebuie semnata şi stampilata de reprezentantul/reprezentanţii autorizaţi
corespunzător să angajeze ofertantul în contract şi va avea un caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei. În cazul în care acesta este semnata de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire in acest sens.
Bugetul total alocat achiziției de față este de 25.900 lei, fara TVA. Ofertele care depasesc bugetul alocat vor fi declarate inadmisibile. Plata serviciilor va fi finantata din bugetul proiectul Furnizarea serviciilor de sanatate din programele de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale – ROCCAS II – Sud-Muntenia.
Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut.
Durata contractului: 25 luni.
Ca anexe se ataseaza Formularele pentru achizitia respectiva.

3.1 Solicitare oferta media

3.2. Model formular oferta financiara media

3.3. Formulare propunere tehnic media

3.4 Caiet Sarcini Media

4. Anunt Oferta Media

 


Sponsori
Legal Advisers