Solicitare oferta media – 14.05.2021

Fundatia “Renasterea pentru Educatie, Sanatate si Cultura”, cu sediul social in Bucuresti, România,  str.Virgil Plesoianu nr. 87, Sector 1, numar de înregistrare la Registrul asociaþiilor si fundaþiilor: 95/4.10.2001 avand CIF 14216676, reprezentata legal de imputernicit, Catalina Negara, Director, care implementeaza proiectul Screening pentru Cancerul de Col Uterin si tratament precoce – SCCUT in calitate de Partener, achizitioneaza servicii promovare online – Google Ads si Facebook in conformitate cu specificatiile tehnice din documentele atasate.

Cod CPV: 79341000-6 Servicii de publicitate

Serviciile se vor achizitiona in conformitate cu prevederile Legii 98/2016 prin achizitie directa.

Oferta financiară si tehnică, insotita de Planul media, se vor trimite prin e-mail la adresa fundatiarenasterea@gmail.com sau posta/curier personal la sediul social Asociatiei din București, Sector 1, str.Virgil Plesoianu nr. 87 pana cel tarziu in data de 24.05.2021, ora 12.00. Clarificarile pot fi depuse prin e-mail la adresa fundatiarenasterea@gmail.com. Data limita de solicitare carificari: 20.05.2021. Se va raspunde in termen de maxim 24 de ore de la solicitarea de clarificari. Raspunsurile la clarificari vor fi postate si pe pagina de web a achizitorului la sectiunea Media. Ofertantii vor fi instiintati in scris cu privire la rezultatul evaluarii ofertelor. Eventualele contestatii vor fi adresate beneficiarului in termen de maxim 3 zile calendaristice de la primirea instiintarii. Beneficiarul va solutiona contestatia in termen de 3 zile lucratoare. In cazul in care ofertantul nu este multumit de modul de solutionare a contestatiei, se poate adresa instantelor judecatoresti competente.

Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în totalitate şi fără restricţii condiţiile generale şi particulare care guvernează acest contract ca singura bază a acestei proceduri de atribuire. Ofertanţii sunt rugaţi să examineze cu atenţie specificatiile tehnice şi să pregatească oferta conform formularelor si prevederilor contractuale conţinute în cadrul specificatiilor tehnice si al anuntului. Specificatiile tehnice constituie ansamblul cerintelor minime si obligatorii, pe baza carora se inainteaza, de catre fiecare ofertant, propunerea tehnica si financiara. În acest sens orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică se înscrie în limitele cerinţelor tehnice. Ofertarea cu caracteristici tehnice care nu răspund caracteristicilor tehnice prevazute atrage descalificarea ofertantului.

Ofertele care nu contin in integralitate documentele obligatorii solicitate de catre Achizitor pana la data limita de depunere a ofertelor sunt considerate neconforme. Ofertele care nu respecta cerintele tehnice minime prezentate mai sus de catre Achizitor sunt considerate neconforme.

Prezentarea propunerii tehnice:

Prezentarea propunerii financiare:

Bugetul total alocat achiziției de față este de 72.000 lei, fara TVA. Ofertele care depasesc bugetul alocat vor fi declarate inadmisibile. Plata serviciilor va fi finantata din bugetul proiectul Screening pentru Cancerul de Col Uterin si tratament precoce – SCCUT

Durata contractului: 24 luni.

Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut.

Ca anexe se transmit Formularele pentru achizitia respectiva.

Documente:

Solicitare oferta_media

Model formular oferta financiara_media

Formulare. Propunere tehnic_media

Caiet_sarcini_media_SCCUT_v4

                                                                       

                                                                                                              

 


Sponsori
Legal Advisers