Documentatie achizitie servicii tipografice Nr. 3 – ROCCAS

SERVICII MACHETARE SI TIPARIRE MATERIALE DE PROMOVARE SI MOBILIZARE GT

NR. 3

Data postare: 13.12.2021, ora 12.00 Fundatia Renasterea pentru Educatie, Sanatate si Cultura, cu sediul social in Bucuresti, România, str.Virgil
Plesoianu nr. 87, Sector 1, numar de înregistrare la Registrul asociatiilor si fundatiilor: 95/4.10.2001 avand CIF 14216676, reprezentata legal de imputernicit, Catalina Negara, Director, care implementeaza proiectul
Furnizarea serviciilor de sanatate din programele de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale – ROCCAS II – Sud-Muntenia in calitate de Partener,
achizitioneaza servicii machetare si tiparire materiale de promovare si mobilizare GT in conformitate cu specificatiile tehnice din documentele atasate.
Cod CPV: 79970000-4 – Servicii de editare, 79823000-9 Servicii de tipărire şi de livrare Procedura aplicată: Serviciile se vor achizitiona in conformitate cu prevederile Legii 98/2016 prin achizitie
directa.
Oferta financiară si tehnică se vor trimite prin e-mail la adresa fundatiarenasterea@gmail.com sau
posta/curier personal la sediul social Asociatiei din București, Sector 1, str.Virgil Plesoianu nr. 87 pana cel
tarziu in data de 20.12.2021, ora 16.00. Clarificarile pot fi depuse prin e-mail la adresa
fundatiarenasterea@gmail.com. Data limita de solicitare carificari: 16.12.2021. Se va raspunde in termen de
maxim 24 de ore de la solicitarea de clarificari. Raspunsurile la clarificari vor fi postate si pe pagina de web a
achizitorului la sectiunea Media. Ofertantii vor fi instiintati in scris cu privire la rezultatul evaluarii ofertelor.
Eventualele contestatii vor fi adresate beneficiarului in termen de maxim 3 zile calendaristice de la primirea
instiintarii. Beneficiarul va solutiona contestatia in termen de 3 zile lucratoare. In cazul in care ofertantul nu
este multumit de modul de solutionare a contestatiei, se poate adresa instantelor judecatoresti competente.
Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în totalitate şi fără restricţii condiţiile generale şi particulare care
guvernează acest contract ca singura bază a acestei proceduri de atribuire. Ofertanţii sunt rugaţi să examineze
cu atenţie specificatiile tehnice şi să pregatească oferta conform formularelor si prevederilor contractuale
conţinute în cadrul specificatiilor tehnice si al anuntului. Specificatiile tehnice constituie ansamblul cerintelor
minime si obligatorii, pe baza carora se inainteaza, de catre fiecare ofertant, propunerea tehnica si financiara.
În acest sens orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică
se înscrie în limitele cerinţelor tehnice. Ofertarea cu caracteristici tehnice care nu răspund caracteristicilor
tehnice prevazute atrage descalificarea ofertantului.
Ofertele care nu contin in integralitate documentele obligatorii solicitate de catre Achizitor pana la data
limita de depunere a ofertelor sunt considerate neconforme. Ofertele care nu respecta cerintele tehnice
minime prezentate mai sus de catre Achizitor sunt considerate neconforme.
Prezentarea propunerii tehnice:
– Propunerea tehnică va respecta în totalitate cerinţele din Anexa tehnica;
– Propunerea tehnică trebuie semnata de reprezentantul/reprezentanţii autorizaţi corespunzător să angajeze
ofertantul în contract. În cazul în care acesta este semnata de o altă persoană, aceasta va prezenta o
împuternicire in acest sens.
Prezentarea propunerii financiare:
– Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără TVA, TVA-ul fiind exprimat separat;
– Preţurile vor fi exprimate cu două zecimale;
– Oferta va conţine acceptul ofertantului cu privire la încheierea contractului în lei la valoarea din ofertă,
preţurile fiind ferme pe toată durata contractului;
– Propunerea financiară trebuie semnata şi stampilata de reprezentantul/reprezentanţii autorizaţi
corespunzător să angajeze ofertantul în contract şi va avea un caracter ferm şi obligatoriu din punct de
vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei. În cazul în care acesta este semnata de o
altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire in acest sens.
Se accepta oferta pe unul sau mai multe loturi.

Valoarea estimată este de 19.250 lei, fără TVA. Ofertele care depășesc valoarea totala estimata vor fi
declarata inadmisibile. Ofertele care depășesc valoare bugetara de 4.200 lei, fara TVA, pentru Lotul nr.
1. Servicii machetare materiale mobilizare, 2.000 lei, fara TVA, pentru lotul nr. 2. Servicii de tiparire
afise A3, 10.000 lei, fara TVA, pentru lotul nr. 3. Servicii de tiparire flayere A5, 1.950 lei, fara TVA,
pentru lotul nr. 4. Materiale mobilizare GT – Spider Wave curb, 1.100 lei, fara TVA, pentru lotul nr. 5
Materiale mobilizare GT – Banner Wave, vor fi declarate inadmisibile.
Modalitățile de recepție și de plată
Plata se va face prin virament bancar din contul beneficiarului în contul indicat de prestator, după prestarea
serviciilor, emiterea facturii, în condițiile recepționarii pe baza de proces-verbal de recepție, în termen de
maxim 60 de zile de la data recepției si emiterii facturii. Plata serviciilor va fi finantata din bugetul proiectul
Furnizarea serviciilor de sanatate din programele de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament
precoce al leziunilor precanceroase colorectale – ROCCAS II – Sud-Muntenia.
Produsele livrate vor fi insotite de urmatoarele documente minime:
 Factura fiscala
 Certificat de garantie
 Proces/procese verbale de receptie
Produsele vor fi livrate in baza contractului si numai in baza comenzii ferme emise in perioada cuprinsa in
contract. Produsele vor fi livrate la sediul achizitorului din Bucuresti, str.Virgil Plesoianu nr. 87, Sector 1 in
termen de maxim 10 zile lucratoare de la transmiterea comenzii.
La livrarea produselor, va fi incheiat procesul verbal de receptie la care vor participa reprezentanti din partea
autoritatii contractante precum si 1 reprezentant/ 1 imputernicit din partea furnizorului.
Articolele care nu corespund cu caracteristicile tehnice prevazute in caietul de sarcini vor fi refuzate,
obligativitatea operatorului economic fiind aceea de a le inlocui in termen de 3 zile lucratoare de la
constatarea neregulilor, astfel incat sa corespunda din punct de vedere tehnic. Furnizorul va trebui sa
asigure garantia de buna functionare, calitatea si performantele produselor oferite pe tot parcursul perioadei de
garantie ofertate.
Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut.
Durata contractului: 2 luni.
Persoana de contact:
Dna. Georgiana Antonaru
Tel: 031 437 99 00
E-mail: fundatiarenasterea@gmail.com
Adresa postala: Str: Virgil Plesoianu, nr 87, sector 1, Bucuresti
Accesarea documentației de atribuire:
Documentele de achizitie sunt disponibile integral pe site-ul Fundatiei Renasterea pentru Educatie, Sanatate si Cultura, www. fundatiarenasterea.ro la secţiunea Media Comunicate de presa.
Ca anexe gasiti Formularele pentru achizitia respectiva.
Cu stima,
Fundatia Renasterea pentru Educatie,
Sanatate si Cultura;
Catalina Negara, Director

1. Solicitare oferta_tipografice Nr. 3

2. Model formular oferta financiara_tipografice Nr. 3

3. Formulare. Propunere tehnic_tipografice Nr. 3

4. Model Contract servicii tipografice Nr. 3

 


Sponsori
Legal Advisers