ANUNT SOLICITARE OFERTE ECHIPAMENTE IT – TABLETE

Data postare: 12.01.2022, ora 10.00
Fundatia Renasterea pentru Educatie, Sanatate si Cultura, cu sediul social in Bucuresti, România, str. Virgil Plesoianu nr. 87, Sector 1, numar de înregistrare la Registrul asociatiilor si fundatiilor: 95/4.10.2001 avand
CIF 14216676, reprezentata legal de imputernicit, Catalina Negara, Director, care implementeaza proiectul Furnizarea serviciilor de sanatate din programele de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament
precoce al leziunilor precanceroase colorectale – ROCCAS II – Sud-Muntenia in calitate de Partener, achizitioneaza echipamente IT – tablete in conformitate cu specificatiile tehnice din documentele atasate.
30213200-7 Tablet PC Procedura aplicată: Echipamentele IT – tablete se vor achizitiona in conformitate cu prevederile Legii 98/2016 prin achizitie directa. Oferta financiară si tehnică se vor trimite prin e-mail la adresa fundatiarenasterea@gmail.com sau posta/curier personal la sediul social Asociatiei din București, Sector 1, str.Virgil Plesoianu nr. 87 pana cel
tarziu in data de 19.01.2022, ora 16.00. Clarificarile pot fi depuse prin e-mail la adresa fundatiarenasterea@gmail.com. Data limita de solicitare carificari: 14.01.2022. Se va raspunde in termen de maxim 24 de ore de la solicitarea de clarificari. Raspunsurile la clarificari vor fi postate si pe pagina de web a achizitorului la sectiunea Media. Ofertantii vor fi instiintati in scris cu privire la rezultatul evaluarii ofertelor.
Eventualele contestatii vor fi adresate beneficiarului in termen de maxim 3 zile calendaristice de la primirea instiintarii. Beneficiarul va solutiona contestatia in termen de 3 zile lucratoare. In cazul in care ofertantul nu
este multumit de modul de solutionare a contestatiei, se poate adresa instantelor judecatoresti competente.
Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în totalitate şi fără restricţii condiţiile generale şi particulare care guvernează acest contract ca singura bază a acestei proceduri de atribuire. Ofertanţii sunt rugaţi să examineze
cu atenţie specificatiile tehnice şi să pregatească oferta conform formularelor si prevederilor contractuale conţinute în cadrul specificatiilor tehnice si al anuntului. Specificatiile tehnice constituie ansamblul cerintelor
minime si obligatorii, pe baza carora se inainteaza, de catre fiecare ofertant, propunerea tehnica si financiara.
În acest sens orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică se înscrie în limitele cerinţelor tehnice. Ofertarea cu caracteristici tehnice care nu răspund caracteristicilor
tehnice prevazute atrage descalificarea ofertantului.
Ofertele care nu contin in integralitate documentele obligatorii solicitate de catre Achizitor pana la data limita de depunere a ofertelor sunt considerate neconforme. Ofertele care nu respecta cerintele tehnice minime prezentate mai sus de catre Achizitor sunt considerate neconforme.
Prezentarea propunerii tehnice:
– Propunerea tehnică va respecta în totalitate cerinţele din Anexa tehnica;
– Propunerea tehnică trebuie semnata de reprezentantul/reprezentanţii autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract. În cazul în care acesta este semnata de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire in acest sens.
Prezentarea propunerii financiare:
– Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără TVA, TVA-ul fiind exprimat separat;
– Preţurile vor fi exprimate cu două zecimale;
– Oferta va conţine acceptul ofertantului cu privire la încheierea contractului în lei la valoarea din ofertă, preţurile fiind ferme pe toată durata contractului;
– Propunerea financiară trebuie semnata şi stampilata de reprezentantul/reprezentanţii autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract şi va avea un caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei. În cazul în care acesta este semnata de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire in acest sens.

Tabletele ofertate trebuie sa fie noi, lipsite de defecte si sa indeplineasca specificatiile tehnice prevazute.
Descrierea din oferta tehnica trebuie sa contina elemente de identificare, caracteristici tehnice si calitative, cum ar fi denumirea si/sau marca de fabrica a producatorului, compozitia materialului etc. Prin referirea la o
denumire si/sau marca de fabrica sau tip produs pentru un echipament sau accesoriu se intelege atat marca sau tipul respectiv de produs cat si orice marca sau produs echivalent din punct de vedere tehnic.
Ofertele tehnice care vor cuprinde produsele care nu corespund standardelor de calitate prezentate mai sus vor fi declarate neconforme. Produsele livrate vor corespunde standardelor nationale care adopta standarde europene, internationale sau orice alte standarde din tara de origine;
Operatorul economic are obligatia de a furniza articole ambalate, fiind incluse in pretul produselor, pentru ca acestea sa faca fata, fara limitare la manipularea din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi ridicate, in asa fel incat sa ajunga in buna stare la destinatia finala si pastrarea ulterioara sa nu fie afectata.
Transportul produselor se va efectua cu mijloace de transport acoperite, luandu-se masurile necesare pentru evitarea deteriorarii sau degradarii acestora. Furnizorul are obligatia de ambala produsele pentru ca acestea sa
faca fata, fara limitare, la manipularea dura din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la soare si la precipitatiile care ar putea sa apara in timpul transportului si depozitarii in aer liber, in
asa fel incat sa ajunga in buna stare la destinatia finala.
Produsele livrate vor fi insotite de urmatoarele documente minime:
 Factura fiscala
 Certificat de garantie
 Proces/procese verbale de receptie
Produsele vor fi livrate in baza contractului si numai in baza comenzii ferme emise in perioada cuprinsa in contract. Produsele vor fi livrate la sediul achizitorului din Bucuresti, str.Virgil Plesoianu nr. 87, Sector 1 in
termen de maxim 7 zile lucratoare de la transmiterea comenzii.
La livrarea produselor, va fi incheiat procesul verbal de receptie la care vor participa reprezentanti din partea autoritatii contractante precum si 1 reprezentant/ 1 imputernicit din partea furnizorului.
Articolele care nu corespund cu caracteristicile tehnice prevazute in caietul de sarcini vor fi refuzate, obligativitatea operatorului economic fiind aceea de a le inlocui in termen de 10 zile lucratoare de la constatarea neregulilor, astfel incat sa corespunda din punct de vedere tehnic.
Furnizorul va trebui sa asigure garantia de buna functionare, calitatea si performantele produselor oferite pe tot parcursul perioadei de garantie ofertate.
Plata se va face in lei, prin virament cu Ordin de plata, in termen de maxim 60 de zile de la efectuarea receptiei.
Cerintele impuse prin specificatiile tehnice sunt considerate ca fiind minimale. Orice oferta de baza prezentata, care se abate de la cerintele tehnice, va fi luata in considerare numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale. Nu se accepta oferta pe unul sau mai multe loturi.
Valoarea estimată este de 20.700 lei, fără TVA. Ofertele care depășesc bugetul total alocat vor fi declarata inadmisibile. Ofertele care depășesc valoare bugetara de 900 lei, inclusiv TVA pentru tableta,
conform bugetului proiectului, vor fi declarate inadmisibile
Modalitățile de recepție și de plată
Plata se va face prin virament bancar din contul beneficiarului în contul indicat de prestator, după prestarea serviciilor, emiterea facturii, în condițiile recepționarii pe baza de proces-verbal de recepție, în termen de
maxim 60 de zile de la data recepției si emiterii facturii. Plata serviciilor va fi finantata din bugetul proiectului Furnizarea serviciilor de sanatate din programele de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament
precoce al leziunilor precanceroase colorectale – ROCCAS II – Sud-Muntenia.
Produsele livrate vor fi insotite de urmatoarele documente minime:

 Factura fiscala
 Certificat de garantie
 Proces/procese verbale de receptie
Produsele vor fi livrate in baza contractului si numai in baza comenzii ferme emise in perioada cuprinsa in contract. Produsele vor fi livrate la sediul achizitorului din Bucuresti, str.Virgil Plesoianu nr. 87, Sector 1 in
termen de maxim 10 zile lucratoare de la transmiterea comenzii.
La livrarea produselor, va fi incheiat procesul verbal de receptie la care vor participa reprezentanti din partea autoritatii contractante precum si 1 reprezentant/ 1 imputernicit din partea furnizorului.
Articolele care nu corespund cu caracteristicile tehnice prevazute in caietul de sarcini vor fi refuzate, obligativitatea operatorului economic fiind aceea de a le inlocui in termen de 3 zile lucratoare de la constatarea neregulilor, astfel incat sa corespunda din punct de vedere tehnic. Furnizorul va trebui sa asigure garantia de buna functionare, calitatea si performantele produselor oferite pe tot parcursul perioadei de garantie ofertate.
Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut.
Durata contractului: 2 luni.
Persoana de contact:
Dna. Georgiana Antonaru
Tel: 031 437 99 00
E-mail: fundatiarenasterea@gmail.com
Adresa postala: Str: Virgil Plesoianu, nr 87, sector 1, Bucuresti
Accesarea documentației de atribuire:
Documentele de achizitie sunt disponibile integral pe site-ul Fundatiei Renasterea pentru Educatie, Sanatate si Cultura, www. fundatiarenasterea.ro la secţiunea Media – Comunicate de presa;
Ca anexe gasiti Formularele pentru achizitia respectiva.
Cu stima,
Fundatia Renasterea pentru Educatie, Sanatate si Cultura;
Catalina Negara, Director

  1. Solicitare oferta_tablete

      2. Model formular oferta financiara_tablete

      3. Formulare. Propunere tehnic_tablete


Sponsori
Legal Advisers