Anunt solicitare oferta achizitie_realizarea curriculum training pentru promovarea vaccinarii anti-HPV_#RethinkHPV_29.01.2024

Fundația Renașterea pentru Educaţie, Sănătate şi Cultură, vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de servicii realizare curriculum training pentru promovarea vaccinării HPV în cadrul proiectului „Rethink and Reduce inequalities in HPV vaccination through personalized communication & training, based on social innovation and behavioural determinants of health (ReThinkHPVaccination)”.

 1. Obiectul contractului: servicii realizare curriculum training pentru promovarea vaccinării HPV.
 2. Sursa de finanţare a contractului de prestări servicii, care urmează a fi atribuit: bugetul proiectului „Rethink and Reduce inequalities in HPV vaccination through personalized communication & training, based on social innovation and behavioural determinants of health (ReThinkHPVaccination)”.
 3. Cod CPV: 80561000-4 Servicii de formare în domeniul sănătății.
 4. Valoarea estimata a contractului este de: 21.008,00 lei, fără TVA.
 5. Criteriul de atribuire: prețul total cel mai scăzut al ofertei.
 6. Durata contractului: 3 luni de la data semnării contractului.

 MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:

 1. Prețul ofertei este ferm în LEI, fără TVA și va include toate costurile privind prestarea serviciilor – conform specificațiilor din caietul de sarcini.
 2. Serviciile ofertate vor cuprinde propuneri complete privind cerințele din caietul de sarcini.
 3. Limba de redactare a ofertei: limba română
 4. Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate serviciile solicitate mai sus.
 5. NU se acceptă oferte alternative.
 6. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor.
 7. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în FORMULARE, va fi depusă în conformitate cu termenii și condițiile de prestare indicate în Caietul de Sarcini și va fi trimisă: în original la Fundația Renașterea pentru Educaţie, Sănătate şi Cultură, Strada Virgil Pleșoianu nr. 87, București (program de lucru: luni – vineri orele 10.00-16.00). Se acceptă oferte transmise prin e-mail (oferta scanată) la fundatiarenasterea@gmail.com – denumire subiect e-mail: “OFERTA SERVICII REALIZARE CURRICULUM TRAINING PENTRU PROMOVAREA VACCINĂRII HPV / DATA …….”
 8. Data limita pentru primirea ofertelor este 02.02.2024 (inclusiv) ora 15:00. Orice ofertă primită după termenul menţionat va fi respinsă.
 9. Plata preţului contractului se va face în termen de 30 zile de la recepţia serviciilor, semnarea procesului verbal de receptie de ambele părţi fără obiecţii și primirea facturii fiscale la sediul beneficiarului.
 10. Oferta trebuie să fie însoţită de:
 11. a) Scrisoare de înaintare a ofertei – FORMULAR 1
 12. b) Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (copie cu menţiunea conform cu originalul), din care să rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratorii și domeniul de activitate ce trebuie să includă și prestarea serviciilor care fac obiectul prezentei invitaţii de participare.
 13. c) Declarație pe propria răspundere – FORMULAR 2
 14. d) Demonstrarea experienței similare: Ofertantul va face dovada că a realizat (a prestat) servicii similare în ultimii 3 ani, în cadrul a unuia sau mai multor contracte. Se vor prezenta contracte/alte documente din care să reiasă experiența similară, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privați. Prin servicii similare se înțelege următoarea sintagmă: servicii în domeniul formării pe teme care vizează sănătatea efectuate în ultimii 3 ani (calculați până la termenul limită pentru depunerea ofertelor, modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalări ale termenului limită prevăzut în invitația de participare publicată inițial).
 15. e) Propunerea tehnica FORMULAR 3
 16. f) Propunerea financiara FORMULAR 4
 17. Evaluarea și acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanţii calificaţi și care îndeplinesc cerinţele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va acorda firmei care îndeplinește toate specificaţiile tehnice solicitate în Caietul de sarcini și care oferă cel mai mic preţ total evaluat (LEI), fără TVA.

Pentru informatii supimentare ne puteti contacta la adresa de e-mail fundatiarenasterea@gmail.com .

 Model contract anexa oferta_curricula trainingREthinkHPV

Invitatie participare oferta_curricula trainingREthinkHPV

Formulare anexa oferta_curricula trainingREthinkHPV

Caiet Sarcini oferta_curricula trainingREthinkHPV


Sponsori
Legal Advisers