Anunt – oferta tipografice – proiect ROCCAS II

Data postare: 01.10.2021, ora 12.00

 

Fundatia “Renasterea pentru Educatie, Sanatate si Cultura”, cu sediul social in Bucuresti, România,  str.Virgil Plesoianu nr. 87, Sector 1, numar de înregistrare la Registrul asociatiilor si fundatiilor: 95/4.10.2001 avand CIF 14216676, reprezentata legal de imputernicit, Catalina Negara, Director, care implementeaza proiectul  Furnizarea serviciilor de sanatate din programele de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale – ROCCAS II – Sud-Muntenia in calitate de Partener, achizitioneaza servicii machetare si tiparire materiale de promovare si mobilizare GT in conformitate cu specificatiile tehnice din documentele atasate.

 

Cod CPV: 79970000-4 – Servicii de editare, 79823000-9 Servicii de tipărire şi de livrare

Procedura aplicată: Serviciile se vor achizitiona in conformitate cu prevederile Legii 98/2016 prin achizitie directa.

 

Oferta financiară si tehnică se vor trimite prin e-mail la adresa fundatiarenasterea@gmail.com sau posta/curier personal la sediul social Asociatiei din București, Sector 1, str.Virgil Plesoianu nr. 87 pana cel tarziu in data de 08.10.2021, ora 16.00. Clarificarile pot fi depuse prin e-mail la adresa fundatiarenasterea@gmail.com. Data limita de solicitare carificari: 05.10.2021. Se va raspunde in termen de maxim 24 de ore de la solicitarea de clarificari. Raspunsurile la clarificari vor fi postate si pe pagina de web a achizitorului la sectiunea Media. Ofertantii vor fi instiintati in scris cu privire la rezultatul evaluarii ofertelor. Eventualele contestatii vor fi adresate beneficiarului in termen de maxim 3 zile calendaristice de la primirea instiintarii. Beneficiarul va solutiona contestatia in termen de 3 zile lucratoare. In cazul in care ofertantul nu este multumit de modul de solutionare a contestatiei, se poate adresa instantelor judecatoresti competente.

 

Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în totalitate şi fără restricţii condiţiile generale şi particulare care guvernează acest contract ca singura bază a acestei proceduri de atribuire. Ofertanţii sunt rugaţi să examineze cu atenţie specificatiile tehnice şi să pregatească oferta conform formularelor si prevederilor contractuale conţinute în cadrul specificatiilor tehnice si al anuntului. Specificatiile tehnice constituie ansamblul cerintelor minime si obligatorii, pe baza carora se inainteaza, de catre fiecare ofertant, propunerea tehnica si financiara. În acest sens orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică se înscrie în limitele cerinţelor tehnice. Ofertarea cu caracteristici tehnice care nu răspund caracteristicilor tehnice prevazute atrage descalificarea ofertantului.

 

Ofertele care nu contin in integralitate documentele obligatorii solicitate de catre Achizitor pana la data limita de depunere a ofertelor sunt considerate neconforme. Ofertele care nu respecta cerintele tehnice minime prezentate mai sus de catre Achizitor sunt considerate neconforme.

 

Prezentarea propunerii tehnice:

Prezentarea propunerii financiare:

 

Valoarea estimată este de 19.250 lei, fără TVA. Ofertele care depasesc valoarea estimate vor fi declarate inadmisibile.

 

Modalitățile de recepție și de plată

Plata se va face prin virament bancar din contul beneficiarului în contul indicat de prestator, după prestarea serviciilor, emiterea facturii, în condițiile recepționarii pe baza de proces-verbal de recepție, în termen de maxim 60 de zile de la data recepției si emiterii facturii. Plata serviciilor va fi finantata din bugetul proiectul Furnizarea serviciilor de sanatate din programele de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale – ROCCAS II – Sud-Muntenia.

 

Produsele livrate vor fi insotite de urmatoarele documente minime:

 

Produsele vor fi livrate in baza contractului si numai in baza comenzii ferme emise in perioada cuprinsa in contract. Produsele vor fi livrate la sediul achizitorului din Bucuresti, str.Virgil Plesoianu nr. 87, Sector 1 in termen de maxim 10 zile lucratoare de la transmiterea comenzii.

 

La livrarea produselor, va fi incheiat procesul verbal de receptie la care vor participa reprezentanti din partea autoritatii contractante precum si 1 reprezentant/ 1 imputernicit din partea furnizorului.

 

Articolele care nu corespund cu caracteristicile tehnice prevazute in caietul de sarcini vor fi refuzate, obligativitatea operatorului economic fiind aceea de a le inlocui in termen de 3 zile lucratoare de la constatarea neregulilor, astfel incat sa corespunda din punct de vedere tehnic. Furnizorul va trebui sa asigure garantia de buna functionare, calitatea si performantele produselor oferite pe tot parcursul perioadei de garantie ofertate.

 

Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut.

 

Durata contractului: 2 luni.

 

Persoana de contact:

Dna. Georgiana Antonaru

Tel: 031 437 99 00

E-mail: fundatiarenasterea@gmail.com

Adresa postala: Str: Virgil Plesoianu, nr 87, sector 1, Bucuresti

 

Accesarea documentației de atribuire:

Documentele de achizitie sunt disponibile integral pe site-ul Fundatiei “Renasterea pentru Educatie, Sanatate si Cultura”, www. fundatiarenasterea.ro la secţiunea Media>Comunicate de presa>

 

Ca anexe gasiti Formularele pentru achizitia respectiva.

1. Solicitare oferta tipografice

2. Model formular oferta financiara_tipografice

3. Formulare. Propunere tehnic_tipografice

4. Model Contract servicii tipografice


Sponsori
Legal Advisers